מענק לעצמאים

הוראות השעה שנוצרו במהלך תקופת הקורונה, ביקשו להכיר בפגיעה הכלכלית הקשה של עצמאיים במהלך משבר הקורונה ולספק מענק לעצמאים שמחזור הפעילות שלהם נפגע לאורך התקופה. במאמר זה נתייחס לתנאי הזכאות שהתקיימו בגלים הראשון והשני של הקורונה וכן לאישור המענק החדש לעצמאיים בעקבות גל האומיקרון.

מענק לעצמאים בעקבות משבר הקורונה

בחוגים לייעוץ לכלכלת המשפחה, מלמדים כבר מהשיעור הראשון כיצד גריעה בהכנסות למשך חודש אחד עשויה לטלטל מקצה לקצה את המשפחה כולה. ולראיה, שנתיים כמעט של משבר קורונה עולמי הספיקו כדי לפגוע אנושות בעסקים רבים ובעומדים מאחוריהם, לעתים עד כדי סגירה וחדלות פירעון.

יחד עם זאת, חלק מהעסקים הצליחו לשרוד את התקופה הודות למתן מענק לעצמאים, שאפשר לעצמאים וכן לשכירים בעלי שליטה בחברות לקבל סכום כספי דו-חודשי בהתאם לפגיעה במחזור הפעילות ביחס לשנה הקודמת (2019).

 

מענק לעצמאיים בגלי הקורונה הראשונים: תנאי זכאות ופרטים מלאים

להלן תנאי הזכאות כפי שהם מופיעים באתר רשות המיסים:

 • למבקש המענק מלאו לפחות 20 שנים במהלך שנת 2019
 • המבקש הגיש כחוק את הדוחות השנתיים במס לשנים 2018-2019
 • המבקש ניהל פנקס חשבונות קביל במהלך שנת 2019
 • העסק של המבקש חווה ירידה במחזור פעילותו של 40% לפחות ביחס לתקופה המקבילה לשנת 2019 והוגשו דוחות תקופתיים כחוק עבור אותה התקופה.
 • המבקש ניהל את העסק במשך חצי שנה לפחות, מתאריך 31.12.19 והוא עדיין פעיל
 • סכום ההכנסה החייבת של המבקש מכל המקורות, איננו עלה על 651,600 ₪
 • סכום ההכנסה החייבת החודשית היה גדול מ-714 ₪ לחודש
 • אם סכום ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת הייתה בין 40-54 אלף שקלים, היא תביא להקטנת המענק עד לתקרה של 6,000 ₪ לחודשיים.
 • סכום ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של המבקש לא הייתה גבוהה מ-54,300 ₪. במקרה כזה, נשללה הזכאות לחלוטין.

מענק לעצמאים

מתי שולם מענק לעצמאים במהלך תקופת הקורונה?

המענקים שאושרו, שולמו לעצמאים במסגרת תקופתית כך שהם קיבלו את התשלום אחת לחודשיים ובהתאם להגשת בקשה ועמידה מלאה בתנאים. להלן תקופות הזכאות שבהן התרחשו תשלומי המענקים:

 • החודשים מאי-יוני 2020
 • החודשים יולי-אוגוסט 2020
 • החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020
 • החודשים נובמבר דצמבר 2020
 • החודשים ינואר פברואר 2021
 • החודשים מרץ-אפריל 2021
 • החודשים מאי-יוני 2021

 

גובה המענק ששולם עבור גלים 1+2 של נגיף הקורונה

המענק שולם במסגרת של עד 7,500 ₪ לחודש וזאת עד לתקרה של 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות, ששולמה כאמור אחת לחודשיים. יצוין כי ניתן היה לקזז את תשלום המקדמות במסגרת המענק, כך שאם שולמה מקדמה גבוהה מסכום המענק, או שלא הייתה בתקופת הזכאות הזכות למענק, אין חובה לשלם את ההפרש או לחילופין את מלוא המענק.

 

מענק נוסף וחד פעמי בשל פגיעה מתמשכת

עצמאיים שנפגעו באופן מתמשך בעקבות נגיף הקורונה והנחיות התקופה, זכאים גם למענק חד פעמי נוסף בהתאם להיקף מחזור הפעילות שהיה להם בשנת 2020. את הבקשה ניתן היה להגיש עד לתאריך 31.5.21.

 

עוסקים פטורים

סכום המחזור שדווח במהלך 2020 + כל סכומי המענק נמוך מ-90% מגובה המחזור העסקי המדווח לשנת 2019 מזכה במענק מלא על בסיס שיעור הירידה בפעילות בפועל.

אם סכום המחזור המדווח במהלך 2020 + כל סכומי המענק נמוך מ-90%-100% מגובה המחזור העסקי המדווח לשנת 2019 תחול זכאות מופחתת למענק, בגובה של 65% משיעור הירידה בפעילות.

עוסקים פטורים שפתחו את העסק בשנת 2019, יקבלו את המענק בהתאם לסכום המדווח לאותה שנה, חלקי מספר החודשים מיום פתיחת התיק, כפול 12.

 

עוסקים מורשים

אם סכום המחזור המדווח לשנת 2020 + כל סכומי המענק נמוך מ-90% מגובה המחזור העסקי המדווח, תחול זכאות מלאה למענק על בסיס שיעור הירידה בפעילות.

אם סכום המחזור המדווח לשנת 2020 + כל סכומי המענק נמוך מ-100%-90% מגובה המחזור העסקי המדווח, תחול זכאות מופחתת למענק בגובה של 65% משיעור הירידה בפעילות.

 

סכומי המענק בזכאות מלאה (לפטורים ולמורשים):

ירידה במחזור העסקי ללא המענקים של 25% ביחס לשנת 2019 – מענק בסך 3,000 ₪.

ירידה במחזור העסקי ללא המענקים של 40% ביחס לשנת 2019 – מענק בסך 5,000 ₪.

ירידה במחזור העסקי ללא המענקים של 60% ביחס לשנת 2019 – מענק בסך 9,000 ₪.

 

מענק לעצמאים עם מחזור פעילות של 300,000 ₪ ועד 400 מיליון ₪ בשנת 2019

אם סכום מחזור העסקאות בין מרץ-דצמבר 2020 + כל סכומי המענק ששולמו לא עולה על מחזור העסקאות בתקופה המקבילה לשנת 2019, חלה זכאות לשלושה מענקי השתתפות בהוצאות לפחות. המענק מחושב כך ש-60% מסכום המענקים הכולל יחולק ב-5 או ב-4, בהתאם למחזור העסקאות המדויק (מתחת ל-20 מיליון או מעל). גובה המענק בפועל הוא בין 9,000-50,000 ₪.

במקרים מסוימים ניתן גם מענק חלקי בגובה 65% מסכום המענק וזאת בטווח שבין 5,850 ₪ ועד 32,500 ₪.

 

מענק לעצמאים עבור תקופת האומיקרון

בתחילת מאי 2022 אושר בקריאה ראשונה חוק מענקי האומיקרון, שצפוי לפצות עסקים קטנים במחזור של 18,000-60,000,000 ₪ בסכום של עד 600 אלף שקלים בשנה. המענק יינתן לעסקים שהייתה להם ירידה במחזור העסקאות בשיעור של 35% לפחות בחודשים ינואר-פברואר לשנת 2022, וזאת ביחס לחודשים ינואר-פברואר 2019 ובתנאי שהעסק לא חילק לאחרונה דיבידנד ודווח לרשות המיסים באופן תקין וחוקי כנדרש.

על פי הערכות משרד האוצר, אם החוק יאושר בסופו של דבר, מענק זה עתיד לסייע לכ-100 אלף עסקים ישראליים שנפגעו באופן מתמשך ואף קשה למדי כתוצאה ממשבר הקורונה.

צרו קשר עוד היום עם רואה חשבון יניב נשר

שאלות ותשובות בנושא מענק לעצמאים

מדובר במענקים מיוחדים שאושרו לעצמאים שמחזורי העסקאות שלהם נפגעו במהלך תקופת הקורונה וזאת ביחס למחזור העסקאות בתקופה המקבילה לשנת 2019. המענק שולם באופן דו חודשי ועד ל-7,500 ₪ לחודש, כאשר תקרת המקסימום היא 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות.

המענק שולם ב-7 תקופות זכאות שונות, החל מהחודשים מרץ-אפריל בשנת 2020 ועד מאי-יוני בשנת 2021. לאחר מכן, שולם מענק פגיעה ממושכת בהתאם לתנאים ספציפיים שנקבעו ברשות המיסים ובימים אלה עברה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת חוק הפיצוי לעסקים שנפגעו בגל האומיקרון.

ככל שידוע לנו אין זכאות לכך ומומלץ לבחון את האפשרות למענקים אפשריים נוספים בהתאם לסוג הפעילות העסקית כמו תשלום דמי בידוד לעצמאים (לרבות הורים שילדיהם נותרו בבידוד), מענק לעוסקים מורשים שהפכו לחברה בע"מ בין השנים 2019-2020 ועוד. 

רשות המיסים מודעת לכך שהיו מבקשים למענק לעצמאים שבפועל לא עמדו בתנאי הזכאות שנקבעו ועל כן במקרה כזה, עליהם להחזיר את תשלומי המענק שניתנו להם בתקופות הזכאות שכלפיהן לא חלה זכאות בפועל. הרשות אפשרה לבצע פריסת תשלום ללא ריבית להשבת המענקים וזאת עד לתאריך 31.12.2022. יחד עם זאת, לפי ההערכות האכיפה מצד רשות המיסים תתחיל להתבצע בפועל רק החל מסוף חודש יוני 2022. 

שיתוף ברשתות החברתיות
Facebook
Twitter
LinkedIn
חזרו לחלק שמעניין אתכם

רו"ח יניב נשר בפייסבוק | רו"ח יניב נשר בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 10 ביקורות
×
js_loader